สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 รูปที่มีแกนสมมาตร 2 แกน แกนสมมาตรจะแบ่งรูปออกเป็นส่วน ๆ โดยแต่ละส่วนจะมีลักษณะเหมือนกันและมีขนาดเท่ากัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ค 2.2 ป.3/1

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เขียนรูปที่มีแกนสมมาตร 2 แกน

2. ให้เหตุผล

3. สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจแบบฝึกหัด

2. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรขาคณิต
ชั่วโมง เรขาคณิต
เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการนึกภาพ (Visualization) เกี่ยวกับรูปเรขาคณิตสองมิติ 19 ก.ค. 64 (มีแบบฝึกหัด)
แผนการสอน ครูสาวิตรี หนูมาศและครูสุคนธา บูโกก
ครูผู้สอน ครูสาวิตรี หนูมาศและครูสุคนธา บูโกก