สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน การรู้เท่าทันโทษของการใช้เทคโนโลยีเกินความจำเป็น การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การขอและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ม. 3/4  เลือก/ระบุหัวข้อเรื่อง ใจความสำคัญ รายละเอียดสนับสนุน และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อ ประเภทต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ

ต. 1.2 ม.3/5 พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรมประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์  พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม

ต 1.3 ม.3/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/เรื่องประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม              

ต 3.1 ม. 3/1  ค้นคว้า รวบรวมและสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้อื่นจากแหล่งเรียนรู้และนำเสนอด้วยการพูดและการเขียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สามารถบอกคำศัพท์ของเทคโนโลยีที่กำหนดให้ได้

2. สามารถอ่านเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่กำหนดให้ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินจากการบอกคำศัพท์และอ่านเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่กำหนดได้  

2. สังเกตจากความถูกต้องจากการทำกิจกรรม

3. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม

4. ประเมินความใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 Science and technology for life
ชั่วโมง Technology and Invention in 2025
เรื่อง Technology and Invention in 2025 (1) 6 ต.ค. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนงนุช จันทร์เสวก
ครูผู้สอน ครูนงนุช จันทร์เสวก