สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับภาพยนตร์แบบต่าง ๆ และประเภทของภาพยนตร์ในรูปแบบต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ม.3/1 ปฏิบัติตามคำขอร้องคำแนะนำคำชี้แจง และคำอธิบายที่ฟังและอ่าน

ต 1.2 ม.3/5 พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรมประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.บอกความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับภาพยนตร์แบบต่าง ๆได้

2.ระบุประเภทของภาพยนตร์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินจากการออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์

2.สังเกตจากความถูกต้องจากการทำกิจกรรมใบงานที่ 10.1, 10.2 และ10.3

3.สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม

4.ประเมินความใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Leisure and Entertainment
ชั่วโมง Movie Genre (1)
เรื่อง Movie Genre (1) 24 มิ.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนงนุช จันทร์เสวก
ครูผู้สอน ครูนงนุช จันทร์เสวก