สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 คำศัพท์เกี่ยวกับประเภทสถานศึกษา ระดับการศึกษาเช่น  nursery, kindergarten, primary school, secondary school, high school, college , university การใช้ภาษาในการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.2 ม.3/5 พูดและเขียนบรรยายความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรมประสบการณ์ และข่าว/เหตุการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม

ต 1.3 ม.3/1 พูดและเขียนบรรยายเกี่ยวกับตนเอง ประสบการณ์ ข่าว/เหตุการณ์/เรื่อง/ ประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.บอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับประเภทของ สถานศึกษาต่าง ๆ  ได้

2.พูดสนทนาเกี่ยวกับการศึกษาต่อได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินสังเกตพฤติกรรมจากความถูกต้องในการออกเสียงคำศัพท์ ประโยค สังเกตความถูกต้องและความคล่องในการถามและตอบ 

2. ตรวจความถูกต้องจากการทำกิจกรรมใบงานที่ 3

3. ประเมินความใฝ่เรียนรู้และความมุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 My Interests
ชั่วโมง Further Study
เรื่อง Further Study 9 มิ.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนงนุช จันทร์เสวก
ครูผู้สอน ครูนงนุช จันทร์เสวก