สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       การจัดการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ ควรคำนึงถึงปัจจัยที่ทำให้การแสดงดนตรีประสบความสำเร็จ คือการเลือกวงดนตรี บทเพลง สถานที่ บุคลากร อุปกรณ์เครื่องมือและรายการแสดง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

          บอกขั้นตอนการจัดการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ ได

ด้านทักษะและกระบวนการ

          นำเสนอการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ    

ด้านเจตคติ

          มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

ด้านความรู้

          บอกขั้นตอนการจัดการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ ได

    ด้านทักษะ/กระบวนการ

          นำเสนอการแสดงดนตรีบูรณาการสาระการเรียนรู้อื่นในกลุ่มศิลปะตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย

ด้านคุณลักษณะ

          เห็นคุณค่าดนตรี

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ดนตรีบูรณาการ
ชั่วโมง การเขียนโครงร่างการจัดการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ
เรื่อง การเขียนโครงร่างการจัดการแสดงดนตรีในวาระต่าง ๆ (2) 14 ต.ค.64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด
ครูผู้สอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด