สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ผลงานดนตรีที่ได้รับการยอมรับจากสังคม ล้วนมีปัจจัยที่ส่งผลทำให้งานดนตรีได้รับการยอมรับ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

บอกปัจจัยที่ทำให้งานดนตรีได้รับการยอมรับ

ด้านทักษะกระบวนการ

อภิปรายลักษณะเด่นที่ทำให้งานดนตรีนั้นได้รับการยอมรับ

ด้านคุณลักษณะ

มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

ด้านความรู้

บอกปัจจัยที่ทำให้งานดนตรีได้รับการยอมรับ

ด้านทักษะกระบวนการ

อภิปรายลักษณะเด่นที่ทำให้งานดนตรีนั้นได้รับการยอมรับ

ด้านคุณลักษณะ

มุ่งมั่นในการทำงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ลักษณะเด่นของดนตรี
ชั่วโมง ลักษณะเด่นของดนตรี
เรื่อง ลักษณะเด่นของดนตรี (2) 22 ก.ค. 64 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด
ครูผู้สอน ครูจักรพันธ์ สุวรรณเกิด