สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ ในครอบครัวในชีวิตประจำวัน  ต้องพิจารณาความรู้ความสามารถ ความถนัดและความสนใจของตนเอง ที่จำเป็นต่องานที่เลือก  ความมั่นคงของสถานประกอบการ และประเมินทางเลือกอาชีพอย่างมีหลักเกณฑ์ ตลอดจนการหาตำแหน่งหรืองานว่าง จากสื่อสิ่งพิมพ์  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี  จะทำให้เกิดความมั่นคงของอาชีพและมีความสุขในการทำงาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 4.1  ม.4/1  อภิปรายการหางานด้วยวิธีที่หลากหลาย                                                           

ง 4.1  ม.4/2  วิเคราะห์แนวทางเข้าสู่อาชีพ

ง 4.1  ม.4/3  ประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ความถนัดและความสนใจของตนเอง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถประเมินทางเลือกอาชีพของตนเองได้

2. ทักษะการคิดวิเคราะห์                                                                                                       

3. ทักษะการนำเสนอ

4. ทักษะการทำงานร่วมกัน

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 อภิปรายหน้าชั้นเรียน

  1.2 ประเมินผลงานสำเร็จ     

  1.3 สังเกตพฤติกรรม

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบสังเกต

   2.2 แบบประเมินผลงาน

  2.3 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม    

3. เกณฑ์

  3.1  ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก 4 ระดับโดยใช้เกณฑ์ rubricการผ่านอยู่ในระดับคุณภาพ “พอใช้” ขึ้นไป 

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เปิดโลกอาชีพ
ชั่วโมง การประเมินทางเลือกอาชีพ
เรื่อง การประเมินทางเลือกอาชีพ 27 ก.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนิสสรณ์ เชิญทอง
ครูผู้สอน ครูนิสสรณ์ เชิญทอง