สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  สภาวการณ์ที่มีผลกระทบกระเทือนต่อคนจำนวนมาก มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ซึ่งบุคคลทุกคนต้องร่วมกันเสนอทางออกเพื่อแก้ปัญหาและสร้างความสุขแก่ประเทศชาติและสังคมโลก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

1.ส 2.1 ม.3/4 วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในประเทศ และเสนอแนวคิดในการลดความขัดแย้ง

2.ส 2.1 ม.3/5 เสนอแนวคิดในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในประเทศ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถนิยามความหมายของคำว่า “ปัญหาสังคม” ได้อย่างถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์สาเหตุที่มาและผลกระทบของปัญหาสังคมได้อย่างถูกต้อง

3. นักเรียนอภิปรายถึงความสำคัญของการศึกษาเรื่องปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ถาม – ตอบ

  1.3 ทำใบงานที่ 31

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 คำถาม

   2.3 ใบงานที่ 31

3. เกณฑ์

  3.1 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

  3.2 ตอบคำถามถูกต้อง

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สังคมดีมีสุข
ชั่วโมง ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข
เรื่อง ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข 15 ก.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิชิต ลือยศ
ครูผู้สอน ครูวิชิต ลือยศ