สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 นิทานชาดก คือ เรื่องราวในอดีตชาติของพระโคตมพุทธเจ้าขณะเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญเพียร ทั้งยังแฝงคุณงามความดีละคติธรรมสำคัญให้กับผู้ที่เข้ามาศึกษาได้นำไปปฏิบัติจนเกิดความสุขได้   

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 1.1 ม.3/5 วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่า และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายเรื่องนันทิวิสาลชาดก สุวัณณหังสชาดกได้

2. นักเรียนสามารถนำเสนอข้อคิดที่ได้จากเรื่องนันทิวิสาลชาดก สุวัณณหังสชาดกได้

3. นักเรียนสามารถยกตัวอย่างการนำข้อคิดที่ได้รับจากการศึกษานิทานชาดกมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ถาม – ตอบ

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 คำถาม

3. เกณฑ์

  3.1 ตอบคำถามถูกต้อง

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป        

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
ชั่วโมง นิทานชาดก : นันทิวิสาลชาดก สุวัณณหังสชาดก
เรื่อง นิทานชาดก : นันทิวิสาลชาดก สุวัณณหังสชาดก 11 มิ.ย. 64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิชิต ลือยศ
ครูผู้สอน ครูวิชิต ลือยศ