สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 พุทธประวัติ คือ ประวัติ เรื่องราวต่าง ๆ ของพระพุทธเจ้า ตลอดถึงเรื่องราวต่างของบุคคลและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ส 1.1 ม.3/4 วิเคราะห์พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่าง ๆ หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถวิเคราะห์พุทธประวัติในช่วงสำคัญต่าง ๆ ได้

2. นักเรียนสามารถระบุเหตุการณ์ที่มีความเกี่ยวกับพุทธประวัติในช่วงสำคัญต่าง ๆ ได้

3. นักเรียนเห็นคุณค่าของการศึกษาพุทธประวัติในช่วงสำคัญต่าง ๆ ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ตรวจใบงาน

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 แบบบันทึกการตรวจใบงาน

3. เกณฑ์

  3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป     

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
ชั่วโมง สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ
เรื่อง สรุปและวิเคราะห์พุทธประวัติ 7 มิ.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูวิชิต ลือยศ
ครูผู้สอน ครูวิชิต ลือยศ