สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  ความขัดแย้งต่าง ๆ ในสังคมโลกเป็นตัวแปรสำคัญที่นำไปสู่การร่วมมือในการ จัดตั้งองค์การระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมขึ้น เพื่อระงับและป้องกันความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  ส 4.2 ม.3/2 วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่ความร่วมมือ และความขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ตลอดจนความพยายามในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ยกตัวอย่างภารกิจหรือหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศด้านสังคมและการเมือง

2. วิเคราะห์บทบาทขององค์การระหว่างประเทศด้านสังคมและการเมือง

3. วิเคราะห์ความสำคัญขององค์การระหว่างประเทศด้านสังคมและการเมือง

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม

2. ตรวจสอบความถูกต้องของใบงาน

 

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความขัดแย้งและความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ 20
ชั่วโมง องค์การระหว่างประเทศด้านสังคมและการเมือง
เรื่อง องค์การระหว่างประเทศด้านสังคมและการเมือง 29 ก.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น
ครูผู้สอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น