สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  ความขัดแย้งต่าง ๆ ในสังคมโลกเป็นตัวแปรสำคัญที่นำไปสู่การร่วมมือในการ จัดตั้งองค์การระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมขึ้น เพื่อระงับและป้องกันความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  ส 4.2 ม.3/2 วิเคราะห์ผลของการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่ความร่วมมือ และความขัดแย้งในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ตลอดจนความพยายามในการขจัดปัญหาความขัดแย้ง

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายสาเหตุของสงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามเย็น

2. อธิบายความร่วมมือและคู่ขัดแย้งในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามเย็น

3. วิเคราะห์ผลของสงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามเย็นที่นำไปสู่ความขัดแย้งและความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ 20

4. อภิปรายผลกระทบจากสงคราม

การวัดผลและประเมินผล

  สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความขัดแย้งและความร่วมมือในคริสต์ศตวรรษที่ 20
ชั่วโมง สงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามเย็น
เรื่อง สงครามโลกครั้งที่ 1 สงครามโลกครั้งที่ 2 และสงครามเย็น 22 ก.ย. 64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น
ครูผู้สอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น