สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวตนเอง และประวัติศาสตร์เกิดขึ้นในท้องถิ่นตนเองทำให้การศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ มีเหตุผลและมีความน่าเชื่อถือ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 4.1 ม.3/1 วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทางประวัติศาสตร์

ส 4.1 ม.3/2 ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนสนใจ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.ยกตัวอย่างเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัวและท้องถิ่นของตนเอง

2.วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ตามวิธีการทางประวัติศาสตร์

3.เห็นความสำคัญของการนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์

การวัดผลและประเมินผล

   สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
ชั่วโมง การนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัวและท้องถิ่นของตน
เรื่อง การนำวิธีการทางประวัติศาสตร์มาใช้ในการศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัวและท้องถิ่นของตน 23 มิ.ย. 64 (มีวิดีโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น
ครูผู้สอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น