สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วิธีการวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าสาร

          1. พิจารณาสารอย่างละเอียด แล้วแยกแยะสารเพื่อให้มองเห็นรูปแบบ ประเภท เนื้อเรื่อง สาระสำคัญ แง่คิด และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสารนั้น

          2. วินิจฉัยลักษณะ คุณค่า ประโยชน์ ส่วนดี ส่วนบกพร่อง และองค์ประกอบอื่นๆ ตามลักษณะของสารนั้นๆ โดยใช้หลักเกณฑ์ที่ถูกต้องตามลักษณะของสารมาประกอบการวินิจฉัย เช่น การเปรียบเทียบ การยกตัวอย่าง การกล่าวถึงสิ่งที่เคยเกิดมาแล้ว เป็นต้น

          3. ตีความและประเมินค่าสารในหัวข้อ ดี มีความสำคัญ มีประโยชน์ เกิดความงดงาม มีความเที่ยงธรรม เป็นสิ่งจำเป็น มีค่านิยมสูง หรือไม่อย่างไร

          ในการวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าสารเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความรู้ ความเข้าใจเฉพาะบุคคล รวมทั้งความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคลประกอบด้วยเหตุผลที่ถูกต้องมาพินิจพิจารณา ดังนั้นในการวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินค่าสารจึงควรระมัดระวังเพื่อมิให้เกิดความขัดแย้งกับความรู้สึกนึกคิดของคนส่วนใหญ่ในสังคมที่มีทั้งความถูกต้องและความไม่ถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายแนวทางการวิเคราะห์วิจารณ์และประเมินเรื่องจากวรรณกรรมท้องถิ่นได้
  2. วิเคราะห์วิจารณ์และประเมินเรื่องจากวรรณกรรมท้องถิ่นได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ใช้คำถาม

2. สังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 บทกวีที่ชื่นชอบ
ชั่วโมง การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมท้องถิ่น
เรื่อง การวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมท้องถิ่น 29 ก.ย. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม, ครูแรมเดือน บุญชู
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม, ครูแรมเดือน บุญชู