สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          วรรณกรรมท้องถิ่น หมายถึง วรรณกรรมมุขปาฐะและวรรณกรรมลายลักษณ์อักษรที่ถ่ายทอดในกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งมาเป็นเวลานาน ผู้เล่าหรือผู้เขียนเป็นคนในท้องถิ่นถ่ายทอดให้แก่คนในท้องถิ่นเดียวกับตนโดยการบอกเล่าหรือเขียนบันทึกไว้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายหลักการอ่านจับใจความสำคัญวรรณกรรมท้องถิ่นได้
  2. จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

1. ใช้คำถาม

2. สังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 บทกวีที่ชื่นชอบ
ชั่วโมง การอ่านจับใจความวรรณกรรมท้องถิ่น
เรื่อง การอ่านจับใจความวรรณกรรมท้องถิ่น 27 ก.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม, ครูแรมเดือน บุญชู
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม, ครูแรมเดือน บุญชู