สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

    ประโยคสามัญที่ซับซ้อน

          1 ความซับซ้อนในภาคประธาน ตัวประธานมีส่วนขยายที่เป็นคำและกลุ่มคำทำให้ประโยคสามัญ

มีข้อความซับซ้อนขึ้น

          2. ความซับซ้อนในภาคแสดง

   ประโยครวมที่ซับซ้อน

          ประโยครวมที่มีส่วนขยายเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีประโยครวมซ้อนกันหลายชั้น

   ประโยคซ้อนที่ซับซ้อน

          ประโยคที่ซับซ้อน ประกอบด้วย ประโยคสามัญและประโยคซ้อน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. วิเคราะห์รูปประโยคที่ซับซ้อนได้
  2. เขียนประโยคซับซ้อนได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ใช้คำถาม

2. สังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พัฒนาพาที
ชั่วโมง เขียนประโยคซับซ้อน
เรื่อง เขียนประโยคซับซ้อน 20 ก.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม, ครูแรมเดือน บุญชู
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม, ครูแรมเดือน บุญชู