สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ขั้นตอนการทำโครงงาน

         1. การเลือกหัวข้อโครงงาน

          2. การศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน

          3. การจัดทำข้อเสนอโครงงาน

          4. การจัดทำโครงงาน

          5. การเขียนรายงาน

รูปแบบการเขียนรายงาน

          1. ส่วนประกอบตอนต้น

                   - หน้าปกรายงาน

                   - คำนำ

                   - สารบัญ

         2. ส่วนเนื้อเรื่อง

         3. ส่วนประกอบตอนท้าย

             - บรรณานุกรม

             - ภาคผนวกหรืออภิธานศัพท์

             - ข้อมูลผู้จัดทำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 

  1. อธิบายหลักการเขียนโครงงาน

        2. เขียนโครงงานได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ใช้คำถาม

2. สังเกตพฤติกรรม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พิถีพิถันสร้างสรรค์ความคิด
ชั่วโมง การเขียนรายงาน โครงงาน/มารยาทในการเขียน
เรื่อง การเขียนรายงาน โครงงาน/มารยาทในการเขียน 12 ก.ค. 64 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม, ครูแรมเดือน บุญชู
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม, ครูแรมเดือน บุญชู