สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนโครงงาน  

โครงงานเป็นการทำกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และลงมือปฏิบัติ ด้วยตนเอง ภายใต้การดูแล และให้คำปรึกษาของครู

ประเภทของโครงงาน

1. โครงงานประเภทสำรวจ

2. โครงงานประเภทการทดลอง

3. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์

4. โครงงานประเภททฤษฎี

 ส่วนประกอบของการเขียนเค้าโครงโครงงาน

1. ชื่อโครงงาน

2. แนวคิด/ที่มา/ความสำคัญ

3. วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า

4. สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า (ถ้ามี)

5. ขั้นตอนการดำเนินงาน

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7. รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงงาน

8. อาจารย์ที่ปรึกษา

9. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้อนุมัติโครงงาน

กระบวนการเขียนเค้าโครงโครงงาน

1. การเลือกเรื่องและตั้งชื่อเรื่อง

 2. แนวคิดที่มา/ความสำคัญ 

 3. วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า

4. สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า (ถ้ามี)

5. ขั้นตอนการดำเนินงาน

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7. รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงงาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายหลักการเขียนเค้าโครงโครงงานและการเขียนรายงาน
  2. เขียนเค้าโครงโครงงานและรายงานได้ถูกต้องตามหลักการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

1. ใช้คำถาม

2. ตรวจผลงานการเขียนเค้าโครงโครงงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พิถีพิถันสร้างสรรค์ความคิด
ชั่วโมง การเขียนเค้าโครงโครงงาน
เรื่อง การเขียนเค้าโครงโครงงาน 8 ก.ค. 64 (มีใบงาน, ใบความรู้ และแบบประเมินประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม, ครูแรมเดือน บุญชู
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม, ครูแรมเดือน บุญชู