สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ความหมายการอ่านจับใจความสำคัญ

     การอ่านจับใจความสำคัญ คือ  การอ่านโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเก็บสาระสำคัญ ความรู้ ข้อมูลที่น่าสนใจและแนวความคิดหรือทัศนะของผู้เขียนของเรื่องที่อ่าน

 2. การพิจารณาใจความสำคัญ

     2.1 อยู่ในตำแหน่งต้นของย่อหน้าและมีรายละเอียดวางอยู่ในตำแหน่งถัดไป

     2.2 อยู่ในตำแหน่งท้ายของย่อหน้า โดยกล่าวถึง รายละเอียดต่างๆ อย่างคลุมๆ ไว้ก่อนในตอนต้น

     2.3 อยู่ในตำแหน่งต้นและท้ายย่อหน้า มีรายละเอียดอยู่ตรงกลาง

     2.4 อยู่ในตำแหน่งกลางย่อหน้า มีรายละเอียดอยู่ตอนต้นกับตอนท้าย

   3. วิธีค้นหาใจความ

        3.1 อ่านชื่อเรื่องทุกถ้อยคำ ทำความเข้าใจความหมายก่อนที่จะอ่านเนื้อเรื่อง

        3.2 อ่านละเอียดทีละย่อหน้า เมื่ออ่านจบแต่ละย่อหน้าให้หาประโยคสำคัญของย่อหน้า

        3.3 จดบันทึกประโยคสำคัญของแต่ละย่อหน้าลงสมุด

        3.4 อ่านละเอียดประโยคสำคัญที่บันทึกไว้โดยเทียบเคียงกับเนื้อเรื่องที่อ่านทั้งหมด

        3.5 นำประโยคสำคัญทั้งหมดที่บันทึกไว้มาเขียนเรียงลำดับให้เป็นใจความ

        3.6 อ่านละเอียดใจความที่ปรับภาษาเพื่อความถูกต้องชัดเจน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายความหมายการจับใจความสำคัญ และข้อมูลสนับสนุนจากเรื่องที่อ่านได้

        2. อ่านเรื่องต่าง ๆ แล้วสามารถจับใจความสำคัญ

การวัดผลและประเมินผล

1. ใช้คำถาม

2. ตรวจใบงาน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พิถีพิถันสร้างสรรค์ความคิด
ชั่วโมง ใจความสำคัญและข้อมูลสนับสนุน
เรื่อง ใจความสำคัญและข้อมูลสนับสนุน 1 ก.ค. 64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม, ครูแรมเดือน บุญชู
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม, ครูแรมเดือน บุญชู