สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนคำขวัญให้น่าสนใจ ควรคำนึงในประเด็นต่อไปนี้

1. ใช้ถ้อยคำสั้น กะทัดรัด มีความหมายลึกซึ้ง ใช้คำตั้งแต่ 2 คำขึ้นไป แต่ไม่ควรเกิน 16 คำ แบ่งเป็นวรรคได้ตั้งแต่ 1 - 4 วรรค

2. เขียนให้ตรงจุดมุ่งหมาย แสดงความคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเด่นชัดหรือมีใจความสำคัญเพียงอย่างเดียว เพื่อให้จำง่าย

3. จัดแบ่งจังหวะคำสม่ำเสมอ

4. เล่นคำทั้งเสียง และสัมผัสและการซ้ำคำ ช่วยให้จำง่าย

5. เป็นคำตักเตือนให้ปฏิบัติในทางที่ดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. เขียนคำขวัญสร้างสรรค์ตามหัวข้อที่กำหนดได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ใช้คำถาม

2. ประเมินการเขียนคำขวัญ

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จับใจจับตาหาความสำคัญ
ชั่วโมง การเขียนคำขวัญ
เรื่อง การเขียนคำขวัญ 28 มิ.ย. 64 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม, ครูแรมเดือน บุญชู
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม, ครูแรมเดือน บุญชู