สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การล่วงละเมิดทางเพศถือเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นในเรื่องเพศอาจสร้างความอับอายและความวิตกกังวลให้แก่ผู้ถูกกระทำ ทำให้มีผลกระทบต่อร่างกาย อารมณ์ จิตใจ พฤติกรรมบุคลิกภาพตลอดจนครอบครัวและการดำเนินชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มาตรฐาน  พ ๒.๑  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษาและมีทักษะในการดำเนินชีวิต

ตัวชี้วัด     ม๑/๒   แสดงทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

จุดประสงค์การเรียนรู้       

ด้านความรู้

- บอกผลกระทบจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

- วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้

ด้านคุณลักษณะ    

- แสดงพฤติกรรมการมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1.  วิธีการ

  -  สังเกตการนำเสนอ

  -  สังเกตพฤติกรรม

  -  ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

2.  เครื่องมือ

  -  มิติคุณภาพแบบการให้คะแนนรูบิค

  -  แบบสังเกต

3.   เกณฑ์

  -  ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วัยสดใสชีวิตมีสุข
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วัยสดใสชีวิตมีสุข
เรื่อง ผลกระทบที่เกิดจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 17 ก.ย.64 (มีสื่อวีดิโอ)
แผนการสอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์ และ ครูกิตติเทพ นิติสมบัติกุล
ครูผู้สอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์ และ ครูกิตติเทพ นิติสมบัติกุล