สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่เกิดขึ้นจะทำให้สามารถเข้าใจและยอมรับถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตัวเราจะช่วยให้เราสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้รวมถึงสามารถปฏิบัติต่อบุคคลที่มีการเบี่ยงเบนทางเพศได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มาตรฐาน  พ ๒.๑  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษาและมีทักษะในการดำเนินชีวิต

ตัวชี้วัด     ม๑/๑   อธิบายวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และพัฒนาการทางเพศอย่างเหมาะสม

จุดประสงค์การเรียนรู้       

ด้านความรู้

- บอกปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนทางเพศ และข้อปฏิบัติที่เหมาะสมต่อบุคคลที่มีการเบี่ยงเบนทางเพศ

ด้านทักษะและกระบวนการ

- ปรับตัวและปฏิบัติตนต่อบุคคลที่มีการเบี่ยงเบนทางเพศ

ด้านคุณลักษณะ    

- แสดงพฤติกรรมการมีวินัย  ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1.  วิธีการ

  -  สังเกตการนำเสนอ

  -  สังเกตพฤติกรรม

  -  ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

2.  เครื่องมือ

  -  มิติคุณภาพแบบการให้คะแนนรูบิค

  -  แบบสังเกต

3.   เกณฑ์

  -  ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วัยสดใสชีวิตมีสุข
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วัยสดใสชีวิตมีสุข
เรื่อง เรียนรู้ทักษะชีวิตการเบี่ยงเบนทางเพศ 3 ก.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ และสื่อวีดิโอ)
แผนการสอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์ และ ครูกิตติเทพ นิติสมบัติกุล
ครูผู้สอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์ และ ครูกิตติเทพ นิติสมบัติกุล