สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย์เป็นไปตามวัยตามลำดับขั้นตอนทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศได้อย่างชัดเจนจึงต้องรู้จักและเข้าใจตนเองอย่างถูกต้อง พร้อมที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองให้มีความสมบูรณ์ เกิดความพร้อมในทุกด้าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

มาตรฐาน  พ ๒.๑  เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษาและมีทักษะในการดำเนินชีวิต

ตัวชี้วัด     ม๑/๑   อธิบายวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และพัฒนาการทาง

                          เพศอย่างเหมาะสม

จุดประสงค์การเรียนรู้       

ด้านความรู้

- อธิบายวิธีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศได้อย่างเหมาะสม

- อธิบายลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ พัฒนาการทางเพศได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

- การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศ

ด้านคุณลักษณะ    

- แสดงพฤติกรรมการใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1.  วิธีการ

  -  สังเกตการนำเสนอ

  -  สังเกตพฤติกรรม

  -  ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

2.  เครื่องมือ

  -  มิติคุณภาพแบบการให้คะแนนรูบิค

  -  แบบสังเกต

3.   เกณฑ์

  -  ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วัยสดใสชีวิตมีสุข
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง วัยสดใสชีวิตมีสุข
เรื่อง พัฒนาการทางเพศ 27 ส.ค.64 (มีใบงาน และสื่อวีดิโอ)
แผนการสอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์ และ ครูกิตติเทพ นิติสมบัติกุล
ครูผู้สอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์ และ ครูกิตติเทพ นิติสมบัติกุล