สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเจริญเติบโตพัฒนาการของวัยรุ่นมีผลมาจากการทำงานเชื่อมโยงสัมพันธ์กันของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อจึงต้องรู้วิธีการดูแลรักษาเพื่อให้ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อทำงานปกติ ปัญหาภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพเกิดจากการกินอาหารจึงควรเลือกกินอาหารให้เหมาะสมกับวัย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

          ตัวชี้วัด

         มาตรฐาน พ ๑.๑  เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์

         ตัวชี้วัด ม๑/๓  วิเคราะห์ภาวการณ์เจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน

          จุดประสงค์การเรียนรู้  

     ด้านความรู้

     เปรียบเทียบน้ำหนัก ส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐานเด็กไทย

     ด้านทักษะและกระบวนการ

      - วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของตนเอง

      - จัดทำกราฟแสดงภาวะการเจริญเติบโตของตนเอง

     ด้านคุณลักษณะ      

    แสดงพฤติกรรมการมีวินัยและมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

     วิธีการ

   -  สังเกตการนำเสนอ

   -  สังเกตพฤติกรรม

   -  ตรวจสอบความสำเร็จของชิ้นงาน

    เครื่องมือ

   -  มิติคุณภาพแบบการให้คะแนนรูบิค

   -  แบบสังเกต

    เกณฑ์

   -  ผ่านระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พัฒนาการสมวัย
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง พัฒนาการสมวัย
เรื่อง การเจริญเติบโตของตนเอง 2 ก.ค. 64 (มีสื่อวีดิโอ)
แผนการสอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์ และ ครูกิตติเทพ นิติสมบัติกุล
ครูผู้สอน ครูกฤษณา แก้วพิพัฒน์ และ ครูกิตติเทพ นิติสมบัติกุล