สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ประโยคบอกเล่า  คือ ประโยคที่มีเนื้อความบอกเรื่องราว หรืออธิบายว่า ประธาน(ใคร) ทำอะไร เป็นอย่างไร โดยไม่ต้องการคำตอบ มารยาทในการเขียน เป็นคุณลักษณะสำคัญของผู้ใช้ภาษาได้อย่างสร้างสรรค์

 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ท 4.1 ตัวชี้วัด ป.3/4

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ (K)

- อธิบายความหมายของประโยคบอกเล่าได้

2. ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

- แต่งประโยคบอกเล่าได้

3. ด้านคุณลักษณะ เจตคติ ค่านิยม (A)

- มีมารยาทในการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

ประเมินการทำใบงานที่ 3 เรื่องแต่งประโยคบอกเล่า

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สื่อสารผ่านประโยค
ชั่วโมง สื่อสารผ่านประโยค
เรื่อง ประโยคบอกเล่า 1 ก.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้ และคลิปเสียง)