สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การบอกกล่าวอาการเจ็บป่วยปฏิบัติตามคำแนะนำในการรักษาและดูแลสุขภาพได้ถูกต้อง เป็นการฝึกทักษะทางภาษาและการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในชีวิตจริง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    

ใช้ภาษาน้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับ ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา (ต 2.1 ม.2/1)

จุดประสงค์ 

-ฟังบทสนทนาระหว่างหมอกับคนไข้แล้วจับใจความสำคัญได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

-ใบงานที่ 57.2

-แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Stay Healthy (Rerun)
ชั่วโมง เรื่อง Making an Appointment
เรื่อง Making an Appointment 11 ต.ค. 64 (มีใบความรู้ ใบงานและใบสื่อประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม