สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วย อ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้อง ใช้ภาษา น้ำเสียงและกริยาท่าทาง ในการบอกกล่าวอาการเจ็บป่วยปฏิบัติตามคำแนะนำในการรักษาและดูแลสุขภาพได้ถูกต้อง เป็นการฝึกทักษะทางภาษาและการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในชีวิตจริง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    

ปฏิบัติตามคำขอร้องคำแนะนำคำชี้แจง และคำอธิบายง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน (ต 1.1 ม.2/1)

จุดประสงค์ 

1. ฟังบทสนทนาแล้วเรียงลำดับบทสนทนาได้ถูกต้อง

2. อ่านบทสนทนาแล้วตอบคำถามได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

-กิจกรรม Bingo

-กิจกรรมฟังแล้วเรียงบทสนทนา

-ใบงานที่ 54.1

แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Stay Healthy (Rerun)
ชั่วโมง เรื่อง At the Doctor’s
เรื่อง At the Doctor’s 4 ต.ค. 64 (มีคลิปเสียง ใบงาน ใบสื่อและเฉลยสื่อประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม