สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ไตรยางค์ คือ การแบ่งพยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว ออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งเรียกว่า “ อักษรสามหมู่” โดยอักษรสามหมู่ประกอบด้วย อักษรสูง อักษรกลาง และอักษรต่ำ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ท 4.1  ม.1/1  อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความสำคัญของไตรยางค์ได้

2. จำแนกอักษรสามหมู่ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

สังเกตพฤติกรรม

2. เครื่องมือ

การนำเสนอผลงาน

3. เกณฑ์                     

3.1 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 80 ขึ้นไป

3.2 ผ่านเกณฑ์คุณภาพระดับ 2 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นฐานอ่านเขียน
ชั่วโมง ไตรยางศ์
เรื่อง ไตรยางศ์ 28 มิ.ย. 64 (มีใบความรู้) (Re-run)