สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์ ในการบอกกล่าวอาการเจ็บป่วยปฏิบัติตามคำแนะนำในการรักษาและดูแลสุขภาพได้ถูกต้อง เป็นการฝึกทักษะทางภาษาและการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในชีวิตจริง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    

เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยค ของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย (ต 2.2 ม.2/1)

จุดประสงค์ 

 -บอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการได้ถูกต้อง

-อ่านข้อมูลโภชนาการและคุณค่าทางโภชนาการแล้วจับใจความสำคัญ

การวัดผลและประเมินผล

- ใบงานที่ 59.1 และ 59.2

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Stay Healthy
ชั่วโมง เรื่อง Food Nutrient
เรื่อง Food Nutrient 1 ต.ค. 64 (มีใบงาน ใบสื่อและเฉลยใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม