สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพูดอธิบายบอกทางโดยใช้คำศัพท์ สำนวน ประโยคที่ถูกต้องเหมาะสม การสนทนาถามตอบเกี่ยวกับเส้นทาง เป็นการฝึกทักษะทางภาษาและการสื่อสารที่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในชีวิตจริง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    

1. พูดและเขียนแสดงความต้องการ  เสนอและให้ความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม (ต 1.2 ม.2/3)

จุดประสงค์ 

1. พูดสนทนาถามทางและบอกทางตามสถานที่ที่กำหนดได้ถูกต้อง

2. เขียนบอกทางตามสถานที่ที่กำหนดได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

- กิจกรรม Echo Dictation

-แบบบันทึกการสังเกตการทำกิจกรรม

-ใบงานที่ 44.1

-แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Ways to Go
ชั่วโมง เรื่อง How can I get to the park
เรื่อง How can I get to the park 27 ส.ค.64 (มีใบงานและวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม