สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านเรื่องราว ข่าว เหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจ แล้วสรุปใจความสำคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน แสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ เป็นการฝึกทักษะทางภาษาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    

1. ปฏิบัติตามคำขอร้องคำแนะนำคำชี้แจง และคำอธิบายง่ายๆ ที่ฟังและอ่าน (ต 1.1 ม.2/1)

2. supporting พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างง่ายๆ ประกอบ (ต 1.1 ม.2/4)

จุดประสงค์ 

ด้านความรู้

บอกความหมายของคำศัพท์ที่ใช้ในโฆษณาได้

ด้านทักษะและกระบวนการ 

ฟังโฆษณาแล้วจับใจความสำคัญได้

การวัดผลและประเมินผล

-ใบงานที่ 38.1

-ใบงานที่ 38.2-38.4

-แบบสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Get to Know It
ชั่วโมง เรื่อง Advertisement
เรื่อง Advertisement (2) 13 ส.ค. 64 (มีใบความรู้ ใบงาน ใบสื่อ และเฉลยประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม