สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่าน ป้ายประกาศ เป็นการอ่านสื่อจริงที่พบได้ในชีวิตประจำวัน การฝึกอ่าน ฝึกตีความ และฝึกเขียนข้อความให้สัมพันธ์กับ สัญลักษณ์ ป้ายประกาศ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    

ระบุ/เขียนประโยค และข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบ ต่างๆ ที่อ่าน  (ต 1.1 ม.2/3)

จุดประสงค์ 

ด้านความรู้

ระบุคำศัพท์เกี่ยวกับโฆษณาที่กำหนดให้ได้ถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ 

1. อ่านโฆษณาแล้วสามารถสรุปสาระสำคัญได้ถูกต้อง

2. เขียนออกแบบโฆษณาขายสินค้าได้

การวัดผลและประเมินผล

- ใบงานที่ 37.1-37.2

- ใบงานที่ 37.3

- แบบประเมินการเขียน

- แบบสังเกตพฤติกรรมด้านคุณลักษณะ

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Get to Know It
ชั่วโมง เรื่อง Advertisement
เรื่อง Advertisement (1) 10 ส.ค. 64 (มีใบงาน ใบสื่อและใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม