สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านสัญลักษณ์ ป้ายประกาศ แผนภูมิ ตาราง กราฟ  เป็นการอ่านสื่อจริงที่พบได้ในชีวิตประจำวัน การฝึกอ่าน ฝึกตีความ และฝึกเขียนข้อความให้สัมพันธ์กับ สัญลักษณ์ ป้ายประกาศ แผนภูมิ ตาราง กราฟ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    

ระบุ/เขียนประโยค และข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบ ต่างๆ ที่อ่าน  (ต 1.1 ม.2/3)

จุดประสงค์ 

ด้านความรู้

1. บอกความหมายคำศัพท์เกี่ยวกับสภาพอากาศได้ถูกต้อง

2. บอกความหมายของสำนวนที่มีคำเกี่ยวข้องกับสภาพอากาศได้ถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ 

อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับสภาพอากาศแล้วจับใจความสำคัญได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

- แบบทดสอบหลังเรียน

- ใบงานเขียนความหมายสำนวน

- ใบงานที่  3

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 Get to Know It
ชั่วโมง เรื่อง Weather
เรื่อง Weather 3 ส.ค. 64 (มีใบงาน และใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม