สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การฟังและอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับงานอดิเรก รวมทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจ แล้วจับใจความสำคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน แสดงความคิดเห็น พูดสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับงานอดิเรกโดยออกเสียงคำศัพท์และประโยคได้ถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์ 

ด้านความรู้

บอกความหมายคำศัพท์และสำนวนภาษาในเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ 

1. อ่านนิทานแล้วจับใจความสำคัญและตอบคำถามได้ถูกต้อง

2. อ่านนิทานแล้วแสดงความคิดเห็นได้

การวัดผลและประเมินผล

- แบบทดสอบ

- ใบงานที่ 26.3 Reading ‘Stone Soup’

- แบบประเมินการแสดงความคิดเห็น

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Happy time
ชั่วโมง เรื่อง Folktale “Stone Soup”
เรื่อง Folktale “Stone Soup” 19 ก.ค.64 (มีใบงาน ใบสื่อ บัตรภาพและวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม