สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การฟังและอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับงานอดิเรก รวมทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจ แล้วจับใจความสำคัญ บอกรายละเอียดสนับสนุน แสดงความคิดเห็น พูดสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับงานอดิเรกโดยออกเสียงคำศัพท์และประโยคได้ถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    

(ต 1.2 ม.2/5) พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆกิจกรรมและประสบการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม

จุดประสงค์ 

ด้านความรู้

เขียนวิธีการทำอาหารโดยใช้คำศัพท์และโครงสร้างประโยคที่ถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ 

อ่านวิธีทำอาหารแล้วจับใจความสำคัญได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

- ใบงานที่ 25.3

- ใบงานที่  25.1 และ 25.2

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Happy time
ชั่วโมง เรื่อง Recipe
เรื่อง Recipe (2) 16 ก.ค. 64 (มีใบงาน ใบสื่อ และวีดิโประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม