สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ออกเสียงคำศัพท์และประโยคได้ถูกต้องและเขียนบรรยายเกี่ยวกับครอบครัวได้ถูกต้องตามโครงสร้างภาษา เป็นการฝึกทักษะทางภาษาและการสื่อสาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนำภาษาไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    

(ต 1.1 ม.2/3) ระบุ/เขียนประโยค และข้อความ ให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบ ต่างๆ ที่อ่าน

จุดประสงค์ 

ด้านความรู้

ระบุคำศัพท์สมาชิกในครอบครัวได้ถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

อ่านออกเสียงคำศัพท์สมาชิกในครอบครัวได้ถูกต้อง  

การวัดผลและประเมินผล

- กิจกรรม Matching Game (รายบุคคล)

- กิจกรรม Scramble Words

- กิจกรรม Kim’s Game

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Families
ชั่วโมง เรื่อง Family Members
เรื่อง Family Members 15 มิ.ย.64 (มีใบความรู้ ใบงาน ใบสื่อ และวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม