สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การฟังและอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวแล้วจับใจความสำคัญบอกรายละเอียดสนับสนุน แสดงความคิดเห็น พูดสนทนาโต้ตอบ เกี่ยวกับครอบครัว โดยออกเสียงคำศัพท์และประโยคได้ถูกต้องและเขียนบรรยายเกี่ยวกับครอบครัวได้ถูกต้องตามโครงสร้างภาษา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด    

(ต 1.2 ม.2/1) สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเองเรื่องต่างๆ ใกล้ตัวและสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม

จุดประสงค์ 

ด้านความรู้

บอกเทคนิคการฟังบทสนทนาแล้วจับใจความสำคัญได้ถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

ฟังบทพูดเกี่ยวกับครอบครัวแล้วจับใจความสำคัญได้ถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

- การเขียนสรุปหลักการฟังเพื่อจับใจความสำคัญ

- แบบฝึกการฟัง

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Families
ชั่วโมง เรื่อง This is my family
เรื่อง This is my family 25 มิ.ย.64 (มีใบงาน เสียง และวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสวรรยา อุตรพรม
ครูผู้สอน ครูสวรรยา อุตรพรม