สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้นี้มีความเจริญทางอารยธรรมอย่างมากเช่น อารยธรรมลุ่มแม่น้ำไทกริส-ยูเฟรทีส มีศาสนาที่สำคัญคือศาสนาอิสลาม ศาสนายูดาห์ของอิสราเอล และมีนับถือศาสนาคริสต์ในไซปรัส ปัจจุบันภูมิภาคนี้ยังคงมีความแตกแยกกันในเรื่องเชื้อชาติและศาสนา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ส.2.1 ม.2/4     อธิบายความคล้ายคลึงและแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ 

1. อธิบายลักษณะสำคัญของวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ได้อย่างถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

2. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ได้อย่างถูกต้อง

 ด้านคุณลักษณะ 

3. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมในทวีปเอเชีย

การวัดผลและประเมินผล

- คำถาม

- แผนผังความคิด เรื่อง วัฒนธรรมภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้

 

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย
ชั่วโมง วัฒนธรรมเอเชียตะวันตกเฉียงใต้
เรื่อง วัฒนธรรมเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ 8 ต.ค. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสรายุธ ธานา
ครูผู้สอน ครูสรายุธ ธานา