สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก บนแผ่นดินใหญ่จะมีการผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมอินเดียและจีน ส่วนอินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย และสิงคโปร์นั้นประกอบด้วยวัฒนธรรมอาหรับ, โปรตุเกส, สเปน, จีน, อินเดีย และวัฒนธรรมพื้นเมืองมลายู ส่วนบรูไนจะค่อนข้างแตกต่างจากประเทศอื่น เพราะได้รับอิทธิพลมากมายจากวัฒนธรรมอาหรับ ซึ่งเป็นผลมาจากการเป็นเส้นทางผ่านทางการค้าระหว่างจีน – อินเดีย

          ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ได้รับอิทธิพลและเชื่อมโยงกับจีนอย่างมาก บรรดาประเทศในเอเชียตะวันออกทั้งหมดได้เคยใช้ตัวอักษรจีนในบางช่วงของประวัติศาสตร์ ในบางภูมิภาคของจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี มีระบบการเขียนหนังสือเกี่ยวโยงกันในทางประวัติศาสตร์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ส 2.1 ม.2/4     อธิบายความคล้ายคลึงและแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน

 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ 

1. อธิบายลักษณะสำคัญของวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกได้อย่างถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

2. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกได้อย่างถูกต้อง

 ด้านคุณลักษณะ 

3. เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางวัฒนธรรมในทวีปเอเชีย

การวัดผลและประเมินผล

- คำถาม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย
ชั่วโมง วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
เรื่อง วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก 5 ต.ค. 64 (มีคลิปเสียงประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสรายุธ ธานา
ครูผู้สอน ครูสรายุธ ธานา