สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การนำเสนอข้อมูลข่าวสารทางการเมือง มีผลต่อความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคม สามารถชักจูงให้คนมีการแสดงออกทางการเมืองต่าง ๆ อันนำไปสู่ความขัดแย้ง

ดังนั้นทุกคนจึงต้องรู้จักการรับข้อมูลข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 2.2  ม.2/1  วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารทางการเมืองการปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสำคัญของการเมืองการปกครองไทยได้อย่างถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์สาเหตุของเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้อง

3. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ได้อย่างถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ

4. นักเรียนสามารถอภิปรายข้อคิดที่ได้จากเหตุการณ์ได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

- คำถามสำคัญ

- ใบกิจกรรมเรื่อง การปกครองไทย

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสำคัญของการเมืองการปกครองไทย
ชั่วโมง การปกครองไทย
เรื่อง การปกครองไทย 21 ก.ย. 64 (มีใบกิจกรรมประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสรายุธ ธานา
ครูผู้สอน ครูสรายุธ ธานา