สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีความใกล้ชิดกับบุคคลต่าง ๆ มาก การที่บุคคลเหล่านั้นมีความรู้และเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่น ก็จะให้สภาพชีวิตของบุคคลเหล่านั้นดีขึ้นได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

      ส 2.1 ม.2/1 อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1.นักเรียนสามารถบอกความหมายและประเภทของการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถอธิบายหลักการกระจายอำนาจที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างสมเหตุสมผล

ด้านทักษะและกระบวนการ

3. จากวิดีทัศน์และหัวข้อที่กำหนดให้ผู้เรียนสามารถสร้างแผนผังความคิดได้อย่างเหมาะสม

ด้านคุณลักษณะ

4. ผู้เรียนสามารถบอกประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับตนเองและสังคมอันเกิดจากการมีส่วนร่วมในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างสมเหตุสมผล

การวัดผลและประเมินผล

- คำถามสำคัญ

-กิจกรรมในชั้นเรียน

-วีดิทัศน์เรื่อง การปกครองส่วนท้องถิ่น

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
ชั่วโมง กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่อง กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ก.ย. 64 (มีวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสรายุธ ธานา
ครูผู้สอน ครูสรายุธ ธานา