สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

               การดำเนินคดีกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากที่ต้องอาศัยการดำเนินการที่รัดกุม ซึ่งกฎหมายประเภทวิธีสบัญญัติได้กำหนดขอบเขตวิธีการไว้ การที่บุคคลทราบเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีที่กฎหมายกำหนด ก็ย่อมเป็นการปกป้องสิทธิของตนเองและผู้อื่นได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด

          ส 2.1 ม.2/1 อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการดำเนินคดีอาญาได้อย่างถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการดำเนินคดีแพ่งได้อย่างถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

3. จากบัตรคำที่กำหนดผู้เรียนสามารถช่วยกันสร้างผังการดำเนินคดีอาญาได้อย่างถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ

4. ผู้เรียนบอกประโยชน์ที่มีต่อประชาชนในการมีวิธีพิจารณาความอาญาและแพ่งได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

- คำถามสำคัญ

- กิจกรรมในชั้นเรียน

- บัตรคำเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินคดีอาญา                                                 

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กฎหมายในชีวิตประจำวัน
ชั่วโมง วิธีพิจารณาความอาญาและแพ่ง เบื้องต้น
เรื่อง วิธีพิจารณาความอาญาและแพ่ง เบื้องต้น 1 ก.ย. 64 (มีบัตรคำและวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสรายุธ ธานา
ครูผู้สอน ครูสรายุธ ธานา