สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอยู่ร่วมกันในสังคม สมาชิกทุกคนต้องรู้จักหน้าที่ย่อมส่งผลให้ประเทศเจริญก้าวหน้าและช่วยให้การอยู่ร่วมกันในสังคมดำเนินไปได้อย่างสงบสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ส 2.1 ม.2/2 เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตนตาม สถานภาพ  บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

      1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของหน้าที่ของชนชาวไทย ได้อย่างถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

      2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติตนตามหน้าที่ของชนชาวไทยได้อย่างถูกต้อง

    ด้านคุณลักษณะ

      3. นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองที่มีต่อสังคมได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

- คำถามสำคัญ

- ประเด็นอภิปราย

- กิจกรรมในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
ชั่วโมง หน้าที่ของชนชาวไทย
เรื่อง หน้าที่ของชนชาวไทย 18 ส.ค. 64 (มีใบความรู้และวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสรายุธ ธานา
ครูผู้สอน ครูสรายุธ ธานา