สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

คัมภีร์ หรือตำราทางศาสนาเป็นส่วนหนึ่งที่บันทึกหลักคำสอน ระเบียบ พิธีกรรมของศาสนานั้น ๆ ไว้ให้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้ทุกคนได้ศึกษาและปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง อันจะนำมาซึ่งสันติสุขของโลก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
        ส 1.1 ม.2/7 อธิบายโครงสร้างและสาระโดยสังเขปของพระไตรปิฎก หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ
จุดประสงค์การเรียนรู้
     ด้านความรู้
     1. นักเรียนอธิบายความหมายของพระไตรปิฎกได้ถูกต้อง
     ด้านทักษะและกระบวนการ
     2. นักเรียนจำแนกองค์ประกอบของพระไตรปิฎกได้ถูกต้อง
     ด้านคุณลักษณะ  
     3. นักเรียนยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้ประโยชน์ของพระไตรปิฎกได้อย่างเหมาะสม
 

การวัดผลและประเมินผล

- คำถาม

- แผนผังโครงสร้างพระไตรปิฎก

- กิจกรรม “พระไตรปิฎกกับคัมภีร์ที่หายไป”

- ใบงานที่ 1 เรื่อง  โครงสร้างพระไตรปิฎก

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ชั่วโมง พระไตรปิฎก
เรื่อง พระไตรปิฎก 30 มิ.ย. 64 (มีใบงาน ใบความรู้และวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสรายุธ ธานา
ครูผู้สอน ครูสรายุธ ธานา