สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

              แนวคิด คติความเชื่อ หรือศาสนา มีส่วนช่วยในการจัดระเบียบสังคม เพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด 
ส 1.1 ม.2/4 อภิปรายความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือกับการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม
จุดประสงค์การเรียนรู้
           ด้านความรู้
         1.  นักเรียนยกตัวอย่างการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคมที่ได้การอิทธิพลจากพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือได้ถูกต้อง

     ด้านทักษะและกระบวนการ
         2.  นักเรียนวิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือกับการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคมได้อย่างสมเหตุสมผล 
        ด้านคุณลักษณะ
         3.  นักเรียนเสนอแนวทางการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคมของตนเองตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือได้อย่างมีเหตุผล
 

การวัดผลและประเมินผล

- คำถาม

- ภาพการห้ามจำหน่ายสุราแก่บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี

- ใบงานที่ 5 เรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือกับการพัฒนาชุมชนและการจัด  

   ระเบียบสังคม

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ชั่วโมง ความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือกับการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม
เรื่อง ความสำคัญของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือกับการพัฒนาชุมชนและการจัดระเบียบสังคม 11 มิ.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสรายุธ ธานา
ครูผู้สอน ครูสรายุธ ธานา