สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ส่งผลให้พระพุทธศาสนาเป็นรากฐานของการจัดระเบียบสังคม และมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ส 1.1 ม.2/1 อธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศเพื่อนบ้าน

   ด้านความรู้  
         1.  นักเรียนอธิบายการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศเมียนมาและประเทศลาวได้ถูกต้อง
    ด้านทักษะและกระบวนการ  
         2.  นักเรียนใช้แผนที่ทวีปเอเชีย ในการอธิบายเส้นทางการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ  สู่ประเทศ   
               เมียนมา และประเทศลาวได้อย่างเหมาะสม
     ด้านคุณลักษณะ  
         3.  นักเรียนยกตัวอย่างความสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือที่มีต่อการดำเนินชีวิตของ  
             ผู้คนในประเทศเมียนมาและประเทศลาวได้อย่างสมเหตุสมผล

การวัดผลและประเมินผล

- คำถาม
- ภาพสถานที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประเทศเพื่อนบ้าน
- ใบงานที่ 1 เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศเมียนมาและประเทศลาว
- แผนที่ทวีปเอเชีย
 

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ชั่วโมง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศเมียนมาและประเทศลาว
เรื่อง การเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่เข้าสู่ประเทศเมียนมาและประเทศลาว 1 มิ.ย. 64 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูสรายุธ ธานา
ครูผู้สอน ครูสรายุธ ธานา