สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

กรุงศรีอยุธยามีความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกทั้งในด้านการเมือง การทูต เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชาติตะวันตกย่อมส่งผลให้การเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศเกิดความสงบสุข และประเทศมีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจจากการค้าขายระหว่างประเทศ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

  1. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะความสัมพันธ์ของอยุธยากับชาติตะวันตกได้อย่างถูกต้อง
  2.  นักเรียนสามารถวิเคราะห์อิทธิพลของชาติตะวันตกที่ปรากฏในสังคมสมัยอยุธยาได้อย่างมีเหตุผล
  3. นักเรียนเห็นความสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอยุธยากับชาติตะวันตกได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

  1. การประเมิน
  1. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  2. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน
ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา
ชั่วโมง เรื่อง ความสัมพันธ์ของอยุธยากับชาติตะวันตก
เรื่อง ความสัมพันธ์ของอยุธยากับชาติตะวันตก 16 ก.ย. 64 (มีใบความรู้และใบกิจกรรมประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนิตยา จวบรัมย์
ครูผู้สอน ครูนิตยา จวบรัมย์