สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

บุคคลสำคัญในสมัยอยุธยา มีทั้งพระมหากษัตริย์ เจ้านาย ขุนนาง และชาวต่างชาติ บุคคลเหล่านี้ล้วนช่วยสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นคุณประโยชน์ต่อสภาพการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม สมัยอยุธยา เช่น การทำสงครามปกป้องบ้านเมือง การปฏิรูปการเมืองการปกครอง การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การส่งเสริมการค้าและพัฒนาเศรษฐกิจ การส่งเสริมศาสนา และ การอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของอยุธยา ดังนั้นประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยาจึงเป็นแบบอย่างให้แก่อนุชนรุ่นหลังสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์

  1. นักเรียนสามารถเล่าพระราชประวัติหรือประวัติของบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยาแบบพอสังเขปได้อย่างถูกต้อง
  2. นักเรียนสามารถยกตัวอย่างผลงานของบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยาได้อย่างถูกต้อง
  3. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลงานของบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยาที่ส่งผลต่อความเจริญทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมสมัยอยุธยาได้อย่างมีเหตุผล
  4. นักเรียนพูดสะท้อนคุณค่าของผลงานของบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยาได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

  1. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  2. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน

 

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา
ชั่วโมง เรื่อง บุคคลสำคัญในสมัยอยุธยา
เรื่อง บุคคลสำคัญในสมัยอยุธยา 2 ก.ย. 64 (มีบัตรภาพประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนิตยา จวบรัมย์
ครูผู้สอน ครูนิตยา จวบรัมย์