สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นขั้นตอนสำคัญในการวิธีการทางประวัติศาสตร์ ของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ การตีความข้อมูลจะช่วยให้มีมุมมองที่แตกต่างหลากหลาย เพราะการตีความจากผู้ศึกษาที่แตกต่างกันทั้งพื้นฐานความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ ดังนั้น การที่จะศึกษาเรื่องใดนั้นควรพิจารณาในหลายๆ มุมมอง เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างรอบด้าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์
1.นักเรียนสามารถอธิบายหลักการสำคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
2.นักเรียนสามารถตีความจากข้อมูลหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่กำหนดให้ได้อย่างเหมาะสม
3.นักเรียนสามารถอธิบายความสำคัญของการตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือ ได้อย่างมีเหตุผล
 

การวัดผลและประเมินผล

  1. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  2. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน
ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิธีการทางประวัติศาสตร์
ชั่วโมง เรื่อง การตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์
เรื่อง การตีความหลักฐานทางประวัติศาสตร์ 1 ก.ค.64 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนิตยา จวบรัมย์
ครูผู้สอน ครูนิตยา จวบรัมย์