สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การวิเคราะห์ วิจารณ์ จะต้องแยกแยะเนื้อหาให้เข้าใจในส่วนต่าง ๆ แล้วจึงอธิบายเหตุผล

ประกอบการแสดงความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่ข้อสรุปความคิดเห็นที่คล้อยตาม การพูดวิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผล จะเกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้พูดและผู้ฟังให้สามารถนำข้อคิดมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต  ซึ่งการพูดวิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูต้องมีความรู้เรื่องหลักการฟัง การดู และการพูด และมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ท 3.1 ม. 2/3วิเคราะห์และวิจารณ์เรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผลเพื่อนำข้อคิดมา ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตๆ   
ท 3.1  ม. 2/6มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด    
จุดประสงค์
-นักเรียนอธิบายอธิบายหลักการวิเคราะห์ วิจารณ์
-นักเรียนพูด วิเคราะห์ และวิจารณ์ตามประเด็นที่กำหนดได้
 -นักเรียนมีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด 
 

การวัดผลและประเมินผล

-แบบประเมินการพูดวิเคราะห์  วิจารณ์ตามประเด็นที่กำหนดจากเรื่องที่ฟังและดู

ปีการศึกษา 2564 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พาทีทั่วถิ่น
ชั่วโมง การพูดวิเคราะห์ วิจารณ์จากเรื่องที่ฟังและดู
เรื่อง การพูดวิเคราะห์ วิจารณ์ จากเรื่องที่ฟังและดู 4 ส.ค. 64 (มีใบความรู้ ใบงาน และวีดิโอประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์
ครูผู้สอน ครูฟารีดะห์ เบญญากาจ และ ครูกังสดาล โชติรัตน์